Privacyverklaring van Noordman Wijnimport BV

Noordman Wijnimport BV respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens volgens onderstaande privacyverklaring in overeenstemming met de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring en privacy in het algemeen kunt u mailen naar: info@noordmanwijn.nl   is gevestigd op Flevoweg 17 , 2318 BZ Leiden.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij daarbij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noordmanwijn.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens

Noordman Wijnimport BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afleveren van de bestelde wijnen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Voor het sollicitatieproces (werving en selectie van kandidaten).
 • als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

De verwerking vindt plaats op basis van

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Toelichting : Om de bestelde goederen te kunnen afleveren zijn de adresgegevens nodig , om het gefactureerde bedrag te kunnen ontvangen is in geval van incasso het bankrekeningnummer nodig.

 

Hoe lang worden bovengenoemde persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam , adres gegevens

2 jaar

Statistisch

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Noordman Wijnimport BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats. Noordman Wijnimport BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Noordman Wijnimport BV gebruikt

Noordman Wijnimport BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noordman Wijnimport BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noordmanwijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Noordman Wijnimport BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteren we een verlenging van de termijn met maximaal twee maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noordman Wijnimport BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 071-5221405.

 

Klachten

Noordman Wijnimport houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt als u meent dat we ons niet aan de regels houden, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze verklaring is laatst herzien op 1 mei 2018